en fy eu mk sl ga
Meartalige lunsj yn MeM
In ynspirearjende moeting tusken fjouwer talintearre froulju.

Oare Wurden

2018-06-14 11:57

Baskyske tradysje adoptearre yn Fryslân
Wêr't Oare Wurden allegear net ta liede kin! In groepke kreative Friezen hat in Fryske fariant betocht op de iuwenâlde Baskyske keunstfoarm 'Bertsolaritza'

Oare Wurden

2018-05-17 13:43

Karen Bies troch sjuery Oare Wurden selektearre foar ferbliuw yn Ierlân
Skriuwster en programmamakster Karen Bies is troch de sjuery van it literêre útwikselingsprojekt Oare Wurden útkeazen foar in ferbliuw yn Ierlân.

Oare Wurden

2018-04-11 16:12

Temanûmer fan Ensafh oer de Baskyske literatuer
It Frysk literêr tydskrift Ensafh hat in spesjaal temanûmer útjûn oer de Baskyske literatuer, mei dêryn bydragen fan ferskate Oare Wurden-skriuwers.

Oare Wurden

2018-03-13 10:35

Oare Wurden siket aventoerlike skriuwer (m/f)!
Foar it literêre útwikselingsprojekt Other Words/Oare Wurden siket Tresoar nei in Fryske skriuwer dy’t de útdaging oandoart om acht wiken lang yn Ierlân te wenjen en te wurkjen.

Oare Wurden

2018-01-15 10:04

Eneko ynspirearret studinten Frysk
Eneko Aizpurua jout kolleezje oer Baskyske literatuer en kultuer op NHL Hegeskoalle.

Oare Wurden

2017-12-06 16:16

Eneko te gast by filmpremjêre
Eneko Aizpurua wie te gast by de iepeningsjûn fan de dokumintêre 'Yn dit lânskip leit myn libben'.

Oare Wurden

2017-11-16 16:41

Produktive earste wiken foar Eneko Aizpurua yn Fryslân
De Baskyske skriuwer Eneko Aizpurua hat de earste wiken fan syn ferbliuw yn Ljouwert net stilsitten.

Oare Wurden

2017-11-08 11:20

Literêre middei yn Baskyske sfearen
Op sneintemiddei 22 oktober organisearret Other Words/Oare Wurden yn gearwurking mei húskeamerteater De Wier yn Koarnjum in Baskyske literêre middei. Der trede ferskate skriuwers op, der binne fraachpetearen en der is muzyk.

Oare Wurden

2017-10-05 16:02

Skriuwers

Réaltán Ní Leannáin

Ljouwert

André Looijenga

Bitola

Bart Kingma

Donostia

Marija Makeska

Ljouwert

Gerard De Jong

Donostia

Zarko Naumovski

Ljouwert

Karen Bies

Dublin

Download OW flyer